แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 4 ผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะกรรมการสถานศึกษา/องค์กรภาครัฐ/เอกชน และอื่นๆ

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง ไม่พึงพอใจ
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจ
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

1.เพศ

2. วุฒิการศึกษา

3. สถานะ

4. อาชีพ

5. จังหวัด

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321
 

ด้านการบริหารวิชาการ

1 ความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน
2 ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของนักเรียน
3 คุณธรรม จริยธรรมและความประพฤติของนักเรียน
4 หลักสูตร/แผนการเรียน/โปรแกรมการเรียนที่โรงเรียนจัด
5 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 

ด้านการบริหารงานบุคคล

6 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
7 ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูสอนเต็มที่ตามเวลา และเต็มตามศักยภาพของครู
8 การดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำของครู
9 คุณธรรม จริยธรรมและความประพฤติของครู
10 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้มาติดต่อ
 

ด้านการบริหารงบประมาณ

11 การได้รับการสนับสนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
12 การบริหารงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
13 การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน
14 การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
 

ด้านการบริหารทั่วไป

15 ความสะอาด ความปลอดภัย และความสวยงามของสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ของโรงเรียน
16 การให้บริการด้านสุขภาพ และอนามัยนักเรียน
17 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน
18 การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
19 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ระบบอินเทอร์เน็ต คลังข้อสอบ โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เป็นต้น
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ