แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 4 ผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะกรรมการสถานศึกษา/องค์กรภาครัฐ/เอกชน และอื่นๆ

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง/ชุมชน/องค์กรภาครัฐ/องค์กรเอกชน และอื่น ๆ โดยที่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในด้านบวกหรือด้านลบที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

1.เพศ

2. ระดับการศึกษา

3. สถานะ

4. อาชีพ

5. โรงเรียนท่านติดต่อหรือให้การสนับสนุน

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321
1 การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียน 5
4
3
2
1
2 การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทักษะชีวิต ทักษะอาชีพตามความถนัด 5
4
3
2
1
3 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความประพฤติของนักเรียน 5
4
3
2
1
4 การจัดทำหลักสูตร/แผนการเรียนของโรงเรียนมีความเหมาะสม 5
4
3
2
1
5 การเปิดโอกาสให้เข้าผู้ปกครอง/ชุมชน/องค์กรภาครัฐ/องค์ภาคเอกชน และอื่น ๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 5
4
3
2
1
6 การให้บริการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบอินเทอร์เน็ต คลังข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 5
4
3
2
1
7 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษามีความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 5
4
3
2
1
8 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใช้ครูที่มีศักยภาพและสอนเต็มเวลา 5
4
3
2
1
9 การดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา และครู 5
4
3
2
1
10 การมีคุณธรรม จริยธรรมและความประพฤติที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา และครู 5
4
3
2
1
11 การได้รับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5
4
3
2
1
12 การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมีความถูกต้อง ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 5
4
3
2
1
13 การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน 5
4
3
2
1
14 การระดมทรัพยากรของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษามีความเหมาะสม 5
4
3
2
1
15 การจัดอาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 5
4
3
2
1
16 การบริการด้านสุขภาพ และอนามัยแก่นักเรียน ได้มาตาฐานตามหลักอนามัยโรงเรียน 5
4
3
2
1
17 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ และอื่น ๆ เหมาะสมต่อจำนวนนักเรียน 5
4
3
2
1
18 โรงเรียนส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญหรืองานประเพณีร่วมกับชุมชน/หน่วยงานภายนอก 5
4
3
2
1
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ