แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยที่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในด้านบวกหรือด้านลบที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

1.เพศ

2. ระดับการศึกษา

3. ตำแหน่ง

4. โรงเรียน

5. สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า

6. เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321
 

ด้านการบริหารวิชาการ

1 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 5
4
3
2
1
2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา 5
4
3
2
1
3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 5
4
3
2
1
4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 5
4
3
2
1
5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 5
4
3
2
1
6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 5
4
3
2
1
7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 5
4
3
2
1
8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 5
4
3
2
1
9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5
4
3
2
1
10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 5
4
3
2
1
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321
 

ด้านการบริหารงานบุคคล

1 การจัดทําข้อมูลสารสนเทศอัตรากําลังครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 5
4
3
2
1
2 การจัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการ ศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 5
4
3
2
1
3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 5
4
3
2
1
4 การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 5
4
3
2
1
5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 5
4
3
2
1
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321
 

ด้านการบริหารงบประมาณ

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 5
4
3
2
1
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ / กฎหมายที่กําหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 5
4
3
2
1
3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน 5
4
3
2
1
4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 5
4
3
2
1
5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 5
4
3
2
1
6 การให้คําปรึกษาช่วยเหลือแนะนําการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา 5
4
3
2
1
7 การให้คําปรึกษาช่วยเหลือ แนะนํา ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา 5
4
3
2
1
8 การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 5
4
3
2
1
9 การจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานทางด้านงบประมาณประจําปีอย่างเป็นระบบ 5
4
3
2
1
10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 5
4
3
2
1
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321
 

ด้านการบริหารทั่วไป

1 จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายใน และภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 5
4
3
2
1
2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อสถานศึกษา และสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 5
4
3
2
1
3 ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันมีหลายช่องทาง 5
4
3
2
1
4 การจัดทําแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 5
4
3
2
1
5 การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5
4
3
2
1
6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 5
4
3
2
1
7 การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 5
4
3
2
1
8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่กําหนดและความต้องการจําเป็น 5
4
3
2
1
9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5
4
3
2
1
10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และ เอกชนเข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5
4
3
2
1
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ