แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 3 ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง ไม่พึงพอใจ
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจ
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

1.เพศ

2. วุฒิการศึกษา

3. ตำแหน่ง

4. โรงเรียน

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321
 

ด้านการบริหารวิชาการ

1 หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 การนำนโยบาย สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
3 สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
5 การประเมินคุณภาพภายนอก
6 ความเป็นอิสระและความคล่องตัวทางวิชาการ
 

ด้านการบริหารงานบุคคล

7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเงินเดือน
9 การประเมินผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
11 การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
12 การมอบหมายงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

ด้านการบริหารงบประมาณ

13 การจัดสรรงบประมาณ
14 การระดมทรัพยากรทางการศึกษา เช่น เงินบำรุงการศึกษา เงินบริจาค ผ้าป่าเพื่อการศึกษา เป็นต้น
15 การบริหารงบประมาณมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
16 ความเหมาะสม ความเพียงพอ และความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ
17 การบริหารงบประมาณมีความอิสระ และความคล่องตัว
 

ด้านการบริหารทั่วไป

18 ความสะอาด ความปลอดภัย และความสวยงามของสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่
19 การให้บริการด้านสุขภาพ และอนามัยนักเรียน
20 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน
21 การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
22 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ระบบอินเทอร์เน็ต คลังข้อสอบ โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เป็นต้น
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ