แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการพลเรือน (สพฐ. ส่วนกลาง) และบุคลากรทางการศึกษา (สพท.)

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง ไม่พึงพอใจ
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจ
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

1.เพศ

2. วุฒิการศึกษา

3. สังกัด

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321
 

ด้านการบริหารวิชาการ

1 นโยบายและแผนงานด้านการจัดการศึกษาของ สพฐ.
2 วิสัยทัศน์ พันธกิจของ สพฐ. มีความเหมาะสมและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ
3 หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษา
4 เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลองค์กรมีคุณภาพและสามารถวัดได้จริง (ประเมินตัวชี้วัด กพร. / มาตรฐานเขต / ITA เป็นต้น)
5 ผลการประเมินด้านการจัดการศึกษาสะท้อนสภาพจริงในการปฏิบัติงาน (O-net / NT / PISA / TIMMS)
 

ด้านการบริหารงานบุคคล

6 การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ
7 การมอบหมายงานสอดคล้องกับทักษะความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
8 จำนวนอัตรากำลังมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน
9 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชอบธรรม
10 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
 

ด้านการบริหารงบประมาณ

11 การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามเวลาที่เหมาะสม
12 การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับความสำคัญจำเป็น
13 การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าตรงตามวัตถุประสงค์
14 การบริหารงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
15 การระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก
 

ด้านการบริหารทั่วไป

16 โครงสร้างหน่วยงานสอดคล้องกับบริบทและปริมาณงาน
17 การกระจายอำนาจภายในหน่วยงาน
18 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
19 ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
20 อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
21 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ