แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการพลเรือนของ สพฐ.

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนของ สพฐ. โดยที่ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในด้านบวกหรือด้านลบที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

1.เพศ

2. ระดับการศึกษา

3. สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321
1 นโยบายและแผนงานด้านการจัดการศึกษาของ สพฐ. 5
4
3
2
1
2 วิสัยทัศน์ พันธกิจของ สพฐ. มีความเหมาะสมและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 5
4
3
2
1
3 หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษา 5
4
3
2
1
4 เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลองค์กรมีคุณภาพและสามารถวัดได้จริง (ประเมินตัวชี้วัด กพร. / มาตรฐานเขต / ITA เป็นต้น) 5
4
3
2
1
5 ผลการประเมินด้านการจัดการศึกษาสะท้อนสภาพจริงในการปฏิบัติงาน (O-NET / NT / PISA / TIMMS) 5
4
3
2
1
6 การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ 5
4
3
2
1
7 การมอบหมายงานสอดคล้องกับทักษะความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 5
4
3
2
1
8 จำนวนอัตรากำลังมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน 5
4
3
2
1
9 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชอบธรรม 5
4
3
2
1
10 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 5
4
3
2
1
11 การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามเวลาที่เหมาะสม 5
4
3
2
1
12 การจัดสรรงบประมาณมีความคุ้มค่าตรงตามวัตถุประสงค์ 5
4
3
2
1
13 การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าตรงตามวัตถุประสงค์ 5
4
3
2
1
14 การบริหารงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 5
4
3
2
1
15 การระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก 5
4
3
2
1
16 โครงสร้างหน่วยงานสอดคล้องกับบริบทและปริมาณงาน 5
4
3
2
1
17 การกระจายอำนาจภายในหน่วยงาน 5
4
3
2
1
18 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 5
4
3
2
1
19 ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง 5
4
3
2
1
20 อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน 5
4
3
2
1
21 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 5
4
3
2
1
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ