แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 1 นักเรียนทั่วไป/นักเรียนการศึกษาพิเศษ

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทั่วไป/นักเรียนการศึกษาพิเศษในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยที่ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในด้านบวกหรือด้านลบที่มีต่อการให้บริการของโรงเรียนให้กับนักเรียน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

1.เพศ

2. ระดับการศึกษา

3. โรงเรียน

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321
1 การจัดการเรียนการสอนและวิธีการสอนของครู 5
4
3
2
1
2 การให้การบ้านของครูในแต่ละรายวิชา 5
4
3
2
1
3 การจัดการสอนเสริมของครูในแต่ละรายวิชา 5
4
3
2
1
4 การจัดกิจกรรมวิชาการ 5
4
3
2
1
5 การจัดกิจกรรม เช่น ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี และผู้บําเพ็ญประโยชน์ 5
4
3
2
1
6 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 5
4
3
2
1
7 การจัดกิจกรรมบริการไอซีทีและอินเทอร์เน็ต 5
4
3
2
1
8 การส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ด้านวิชาการ วิชาชีพ ตามความถนัด 5
4
3
2
1
9 การสอบ การวัดและประเมินผลนักเรียน 5
4
3
2
1
10 การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 5
4
3
2
1
11 การให้บริการห้องสมุด/มุมหนังสือ/แหล่งเรียนรู้ 5
4
3
2
1
12 การดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ให้คําปรึกษาและคําแนะนํา 5
4
3
2
1
13 บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของครูในโรงเรียน 5
4
3
2
1
14 การยกย่องชมเชยและการสร้างแรงจูงใจของครูที่มีต่อนักเรียน 5
4
3
2
1
15 การได้รับสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียน 5
4
3
2
1
16 การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพียงพอต่อการเรียนการสอน 5
4
3
2
1
17 การสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนของโรงเรียน 5
4
3
2
1
18 การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม สะอาด และปลอดภัย 5
4
3
2
1
19 การให้บริการด้านสุขภาพ และอนามัยนักเรียน เช่น การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ฉีดวัคซีน และการตรวจสุขภาพ เป็นต้น 5
4
3
2
1
20 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ และอื่น ๆ มีความเหมาะสม 5
4
3
2
1
21 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญหรืองานประเพณีร่วมกับชุมชน/หน่วยงานภายนอก 5
4
3
2
1
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ