แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 1 นักเรียนทั่วไป/นักเรียนการศึกษาพิเศษ

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง ไม่พึงพอใจ
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจ
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

1.เพศ

2. ระดับชั้น

3. โรงเรียน

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321
 

ด้านการบริหารวิชาการ

1 เนื้อหา - สาระในรายวิชาต่าง ๆ
2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)
3R (อ่านออก/เขียนได้/มีทักษะในการคำนวณ)
8C ทักษะในการคิดวิเคราะห์ฯ/คิดอย่างสร้างสรรค์ฯ/ การทำงานเป็นทีมฯ/ทักษะในการสื่อสารฯ/
ความเข้าใจในความแตกต่าง/การรู้เท่าทันในเทคโนโลยี/
ทักษะด้านอาชีพ/การมีคุณธรรมและมีระเบียบวินัยฯ)
3 สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน
4 แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
5 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุม ชมรม จิตอาสา)
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
6 วิธีการวัดและประเมินผลในวิชาต่าง ๆ
 

ด้านการบริหารงานบุคคล

7 การดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำของครู
8 คุณธรรม จริยธรรม และความประพฤติของครู
9 ความรู้ ความเชี่ยวชาญของครูในวิชาที่สอน
10 บุคลิกภาพ ท่าทาง และคำพูดของครูในชั้นเรียน
11 การยกย่องชมเชย/การลงโทษนักเรียน
 

ด้านการบริหารงบประมาณ

12 การสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียน
13 การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมวิชาการ ทัศนศึกษา และบริการ IT)
14 การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตร
15 การระดมทรัพยากรทางการศึกษา เช่น เงินบำรุงการศึกษา เงินบริจาค ผ้าป่าเพื่อการศึกษา เป็นต้น
16 ความเหมาะสม ความเพียงพอ และความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ
 

ด้านการบริหารทั่วไป

17 ความสะอาด ความปลอดภัย ความสวยงามของสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่
18 การให้บริการด้านสุขภาพ และอนามัยนักเรียน
19 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน
20 การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
21 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ระบบอินเทอร์เน็ต คลังข้อสอบ โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เป็นต้น
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ