แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนทั่วไป/นักเรียนการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1

นักเรียนทั่วไป/นักเรียนการศึกษาพิเศษ
ข้าราชการพลเรือน (สพฐ. ส่วนกลาง) และบุคลากรทางการศึกษา (สพท.) กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 2

ข้าราชการพลเรือน (สพฐ. ส่วนกลาง) และบุคลากรทางการศึกษา (สพท.)
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 3

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะกรรมการสถานศึกษา/องค์กรภาครัฐ/เอกชน และอื่นๆ กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 4

ผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะกรรมการสถานศึกษา/องค์กรภาครัฐ/เอกชน และอื่นๆ